تمرین امداد و نجات در پاکدشت استان تهران برگزار شد