استقبال شرکتهای خارجی برای مشارکت در پروژه های زغالسنگ ایران