کجایند آنهایی که ادعای دفاع از بشریت دارند ولی بویی ازانسانیت نبرده اند