«محمد» تنها کسی بود که از بسیج دانشگاه فارغ التحصیل شد