گزارش نیویورک تایمز از تهران، شهر گالری بزرگ/ قالیباف برای این کار خود انگیره‌های نهانی دارد؟