افخمی:«آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» و «روباه» با وضع موجود برخورد و شاید تصادف کرده اند