دعوت از چهار داور مطرح جهان به مسابقات انتخابی کشتی