در بازی با استقلال، بازوبند کاپیتانی را به آندو می دهم