تلاش کمیسیون آموزش جهت معافیت آموزشگاه های علمی آزاد از پرداخت مالیات