دعوت از جودو کاران فارسی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا