حذف فضای سبز خیابان امام(ره) و بختیاردشت اصفهان به دلیل کمبود آب