اعلام حمایت مالی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی از دیجیتال‌سازی اسناد