اعدام هفت تن از وابستگان پهلوی / تغییر نام خیابان چرچیل به بابی ساندز