دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی دوباره مقابل ساختمان وزارت علوم تجمع کردند