غرب شناسی و انقلاب اسلامی در نهمین دوره منادیان حکمت