نمایش آثار هنری دوره قبل از اسلام تا عصر حاضر در شهر تهران