منتظر حکم دیوان عدالت اداری در خصوص علاء الدین هستیم