آغاز ماراتن غول‌های بسکتبال/ دانشگاه به دنبال نخستین تجربه فینال