گردش مالی 700 میلیارد تومانی شرکتهای شهرک تحقیقاتی اصفهان