کری: پایان جنگ جهانی دوم به صلح و آرامش در جهان منجر شد