جعفری جوزانی با ترجمهٔ دوکتاب از ماریوپوزو و چندلردر نمایشگاه کتاب