پیشنهاد سرمایه گذاری در حمل و نقل مسافر از طریق دریا را سریعا اجرایی می کنیم