هشدار به سرمربیان لیگ برتری؛ رفتار تحریک کننده نداشته باشید