وزیر دفاع طلب کشاورزان از نیروهای مسلح را پیگیری کند