ریزش بورس و نگرانی سهامداران/ چه کسانی در بورس فرصت‌طلبی کردند؟