دبیر شورای هماهنگی صنایع همگن قطعه سازان خودرو: تداوم همکاری خودروسازان داخلی با چینی ها در شرایط پس