هیچ محدودیتی برای مبارزه با پول‌های کثیف وجود ندارد