تحصیل 26 درصد دانشجویان دانشگاه بیرجند در مقطع تحصیلات تکمیلی