۷۰۱ مقاله به جشنواره شهید مطهری ارسال شده است/ اجرای طرح تحول سلامت توفیق زیادی داشته است