فاصله تشریفاتی با مددجویان شایسته نیست/ ما می خواهیم کمیته امداد ساده اداره شود