هوای کرمانشاه بارانی می شود/ احتمال غبار در نواحی مرزی