مانور مشترک با محوریت «بمباران هوایی» در تاکستان برگزار شد