فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان از مربی تیم ایران تمجدید کرد