امید ذوب آهن برای کسب سهمیه و تلاش ملوان برای فرار از سقوط