وقتی نمی توانم اخلاق کی روش را تحمل کنم، کجا بروم؟