رکورد طناب زنی، روپایی و ساخت طولانی ترین بادبادک کشور در زنجان زده شد