بهترین سرمایه ناجا اعتماد مردم به آن است/حفظ امنیت و آسایش مردم هدف اصلی ناجا است