زنگ خطر آغاز حرکت‌های انتخاباتی با حضور سیاسیون در بدنه خودروسازی ها