عربستان تصمیم گیرنده نیست/ سعودی هاجرات اعدام شیخ النمر را ندارند