برخی شرکت‌های خدماتی و زیرپله‌ای کارگران را استثمار می‌کنند