قوانین حمایتی خوبی از شرکت‌های دانش بنیان تصویب شده است