ماجرای دنباله دار قیمت نان/شما نان را چند می خرید؟!