دانشجویان دانشگاه پیام نور محل امتحانات خود را انتخاب می کنند/ ثبت نام از 20 اردیبهشت ماه