بمباران مردم مظلوم و بی دفاع یمن، نشانه قدرت نیست خطای بزرگ و استراتژیک است