یک دهه از مالکیت بخش خصوصی گذشت/ کارخانه لوله سازی خوزستان همچنان در گرداب مشکلات