پل گرینگراس داستان زندگی یک گیتاریست آمریکایی را فیلم می‌کند