محمدرضا اصلاني، فرهاد اصلاني و منوچهر طياب در جشنواره ژيار