آغاز همايش کشوري آموزش علوم پزشکي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري