افزايش ٢,٧ ميليارد مترمکعبي توليد گاز نسبت به سال ٩٣ / خارجي ها از بازار ايران نمي توانند چشم پوشي کنن