مراسم گراميداشت تجليل از اساتيد دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد